Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Engelen Bedden

Art. 1. Algemeen.

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die van Engelen Bedden –verder te noemen verkoper- aangaat met natuurlijke personen alsmede rechtspersonen, verder te noemen koper.

2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldend indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.

3. Annulering van de gedane bestelling door de koper zal in elk geval aan verkoper een recht op schadevergoeding doen ontstaan van ten minste 30%, dan wel 50% indien de koper reeds in kennis is gesteld dat op- of aflevering kan plaatsvinden, van de totale aankoopsom eventueel vermeerdert met alle verdere aantoonbare geleden schade.

4. Bij annulering van de opdracht doet koper afstand van zijn aanbetaling, dit in verband met gemaakte kosten door verkoper, zoals administratiekosten, bestelkosten e.d.

Art. 2. Betaling.

1. Een aanbetaling van 30% dient vooraf te geschieden, het restant dient op de dag van levering te worden voldaan, dan wel – indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen – in termijnen.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente van de totale aankoopsom.

3. Bij overschrijding van de betaling is de koper voorts terzake alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van de hoofdsom en van de rente over die periode.

4. In afwijking van het gestelde in artikel 2.1 is verkoper gerechtigd volledige betaling te verlangen, ook in het geval er nog geen aflevering heeft plaatsgevonden, in het geval de koper weigerachtig en/of nalatig is gebleven om het gekochte op verzoek van verkoper in ontvangst te nemen. Dit laat de verplichting van verkoper tot levering – na ontvangst van betaling – onverlet.

Art. 3. Leveringstermijn.

1. Onder leveringstermijn wordt verstaan de in de orderbevestiging vermelde termijn. Deze leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen met dien verstande dat partijen een overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn met  maximaal 12 weken toelaatbaar achten.

2. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn met max. 12 weken kan de verbreking van de koopovereenkomst noch schadevergoeding ten bate van koper met zich meebrengen. Bij overschrijding van de leveringstermijn met meer dan 12 weken is de koper bevoegd ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van eventueel betaalde bedragen te verlangen, tenzij de overschrijding is te wijten aan feiten en omstandigheden die voor rekening en risico van de koper komen.

3. Bij het niet meer kunnen leveren van de overeengekomen zaken is verkoper verplicht , mits verkoper redelijkerwijs aan deze verplichting kan voldoen, gelijkwaardige alternatieven aan te bieden, c.q. te leveren. Dit wordt in overleg met koper vastgesteld.

Art. 4. Keuren/Garantie/Onderhoud.

1. De koper is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden en – desgevraagd – een verklaring te ondertekenen omtrent de staat waarin de zaken zijn ontvangen.

2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken in kennis stelt.

3. Indien het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, dient de koper de verkoper daarvan binnen 2 maanden na ontvangst van de zaak schriftelijk op de hoogte te stellen.

4. Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn worden door verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden  (lid 5 t/m 8) kosteloos hersteld, indien de gebreken binnen 2 maanden na constatering ervan bij verkoper worden gemeld. Voor gebreken die gemeld worden na één jaar na aflevering geldt het volgende: Verkoper vergoedt de reparatiekosten die binnen de garantietermijn vallen naar rato. Dit houdt in dat in geval van bijv. een garantieperiode van 5 jaar bij een melding binnen 2 jaar na aflevering, koper 2/5 en verkoper 3/5 van de reparatiekosten voor rekening neemt.

5. De aanspraak op garantie geld niet voor gebreken veroorzaakt door:

-normale slijtage;

-het door koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud – conform de onderhoudsvoorschriften;

-gebruik van de producten waarvoor deze niet bestemd zijn ( anders dan zoals omschreven in de gebruiksvoorschriften);

-schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niet te maken hebben met normaal gebruik door personen;

-reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet – schriftelijk – door verkoper gemachtigd zijn.

Een en ander dient schriftelijk te geschieden, direct na vaststelling van het gebrek tegen overlegging van een kopie van uw koopovereenkomst, betalings- en garantiebewijs.

6. Voor zover herstelwerkzaamheden van problemen door verkoper redelijkerwijs niet        mogelijk zijn, wordt op verzoek van koper binnen de garantietermijn een gelijkwaardig vervangend product geleverd. Bij levering van een vervangend product behoudt verkoper zicht het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur (1/5 per jaar van de totale aankoopsom).

7. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden als omschreven in lid 4.1 t/m 4.6, zullen de kosten hiervan aan koper in rekening worden gebracht (voorrijkosten: € 60,- plus uurtarief € 60,- en materiaalkosten). Dit ter beoordeling van verkoper. Om te voorkomen dat u verrast wordt door onvoorziene kosten zoals hierboven beschreven, adviseren wij u de bij uw product geleverde documenten te raadplegen op een mogelijke verklaring en/of oplossing van uw klacht.

8. Koper heeft de plicht schade aan het product te beperken en heeft  - indien nodig- de bewijsplicht. Uitgebreidere of andere afspraken zijn uitgesloten.

Art. 5. Eigendomsvoorbehoud.

1. Verkoper blijft eigenaar van de aan koper geleverde producten zolang de koper het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet volledig heeft voldaan.

2. De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af. Bij teniet gaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend blijft de koopsom derhalve verschuldigd.

Art. 6. Geschillen.

1. Alle geschillen boven de € 5000,-, voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten tussen verkoper en koper, zullen bij uitsluiting worden berecht door een door  verkoper aan te wijzen bevoegde rechter.

2. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.